قدمگاه و مسجد مقدس حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان

نشریه خبری - پژوهشی روز امام رضا(ع) شهرستان بهبهان

قدمگاه و مسجد مقدس حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان

نشریه خبری - پژوهشی روز امام رضا(ع) شهرستان بهبهان

قدمگاه و مسجد مقدس حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان
مراسم روز امام رضا(ع) در شهرستان بهبهان .... اینجا بهبهان است؛ مسجدمقدس و قدمگاه متبرک امام رضا(ع).

بنابر شهادت اسناد تاریخی، سال 201 هـ . ق که حضرت رضا (علیه السلام) از مدینه عازم مرو بودند، از شهرباستانی اَرَجان(بهبهان کنونی) عبور و در مکان فعلی قدم گاه نماز گذاردند که به پاس این واقعه مبارک، مردم شهر نسل در نسل این مکان را مقدس شمرده و در طول دویست سال اخیر مسیر حدود 14کیلومتری این شهر تا مسجد تاریخی و قدم گاه متبرک حضرت رضا علیه السلام را با پای پیاده طی می کنند...

بیت زیر سردر قدم گاه امام رضا علیه السلام شهرستان بهبهان در سال های گذشته بوده است:

گر میسر نشود بوسه زنم پایش را
هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را
تبلیغات و ویژه نامه های مفید
صفحات و دسته بندی های سایت قدمگاه

دفترچه خاطرات و توشه راهی برای زائران حسینی

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰ ق.ظ
درس هایی از زیارت اربعین به توجه به عبارات و ترجمه زیارت اربعین - همراه با مسابقه...
در راه جهل زدایی از بندگان خدا یاری ام کنید
امام حســین(ع) آمــوزگار عبودیــت، معلم فضایــل اخلاقــی، زداینــدۀ تاریکیهــای فکــری و راهنمــای کاروان انســان های شایســته به ســوی ســعادت و کمالات اند و همیــن بزرگـوار بودنـد کـه در برابـر ظلمتکـدۀ امویـان، چـراغ هدایـت بشـر شـدند و اسلام امـوی را رسـوا کردنـد:
وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ
 (خدایـا، حسـین) خـون قلبـش را در راه تـو بخشـید تـا بندگانـت را از نادانـی و سـرگردانی و گمراهـی نجـات بخشـد

 یاری ام کنید تا آخرت را به دنیا نفروشم
 از درس هــای مهــم زیــارت اربعیــن، پرداختــن بــه ریشــه های جنایت هــای امویــان و تبییــن علــت مخالفــت یزیدیــان بــا سیدالشــهدا(ع) اســت. در عبارتــی نورانــی از زیــارت شــریف اربعیــن، اصلی تریــن علــت دشــمنی دشــمنان امام حســین(ع) ،فریفته شــدن بــه دنیــا و معاملــۀ دیــن و آخــرت بــا دنیــا بــه بهایــی انــدک، معرفــی شــده اســت:
وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَ شَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْکَسِ
[ٱنهـا] مردمـی بودنـد کـه مغـرور دنیـا شـدند و بهـرۀ آخرتشـان را بـه متـاع ناچیـز و پسـت دنیا فروختند

یاری ام کنید که تا آخرین نفس، اهل جهاد باشم!
 مهمتریــن درس عاشــورا کــه در زیــارت شــریف اربعیــن بــه آن اشــاره شــده اســت، تلاش بـرای تربیـت و زندگـی جهـادی اسـت ، پر واضـح اسـت کـه ثمـرۀ چنیـن تلاش مقدسـی،. نهراسـیدن از مـرگ، بلکـه آرزوی مـرگ بـا شـهادت و باورداشـتن شـهادت به عنـوان کرامتـی الهـی اسـت:
السَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِیدِ ... اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِیُّکَ... الْفَائِزُ بِکَرَامَتِکَ أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ... السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ... أَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ حَتَّى أَتَاکَ الْیَقِینُ
ســلام بــر حســین مظلــوم شــهید... [خدایــا،] گواهــی می دهــم کــه آن حضــرت، ولــی توسـت... کـه بـه لطـف و کرمـت رسـتگار شـد. تـو او را بـه فیـض شـهادت گرامـی داشـتی و بـه سـعادت مخصـوص گردانـدی... سـام بـر تـو ای فرزنـد رسـول خـدا (ص)... شـهادت می دهـم کـه بـه عهـدت بـا خـدا [در قبـل شـهادت] وفـادار مانـدی و در راهـش تـا آخریـن نفـس، جهـاد کـردی

کمکم کنید تا برای تکامل، بر بلاها و سختیها صبر کنم!
بلا و  مشکلات آرمانــی، تازیانــۀ تکامــل و ســلوک و پرورش دهنــدۀ روح و نزدیک کننــدۀ انسـان بـه خداسـت. بـا نگاهـی گـذرا بـه زندگینامـۀ سیدالشـهد (ع) و یـاران ایشـان، بـه روشـنی درمی یابیـم کـه ایـن بزرگـواران از شـاهراه ایمـان و صبـر بـه چنیـن مقـام والایی دسـت یافته انـد؛ چراکــه بــا بلاها و ســختی های طاقت فرســا آزمایــش شــده اند:
السَّلامُ عَلَى أَسِیرِ الْکُرُبَاتِ
سلام بر امامی که اسیر سختی ها و کشته اشکهاست.

آقا، نعمت اشک بر مصائبتان را نصیبم کنید!
ســید شــهیدان و یــاران ایشــان، بــا تحمــل انــواع بلاها و مصیبت ها، عظیمتریــن حرکــت اصلاحی اجتماعـی را رقـم زدنـد و همه عواطـف انسـانی را بـه خـود جلـب کردنـد؛ ازاین رو سـیل اشـک های عاشـقان آن حضـرت، دم به دم نثـار ایشـان و یـاران باوفایشـان خواهـد شـد
در فرهنگ تشیع، گریه بر مصائب سیدالشهداء (ع) عبادتی پسندیده و عملی صالح است که معارف بسیاری در بر دارد و بازگوکردن آنها در این نوشتار نمی گنجد؛ بنابراین فقط به بیان انواع گریه بر سیدالشهدا بسنده می کنیم: گریه برای مظلومیت آن حضرت، گریه سیاسی برای رسواسازی دشمنان آن حضرت، گریه برای یاری آن حضرت، گریه به عنوان عبادت برای قرب الی الله و گریه برای بخشوده شدن گناهان. تعبیر زیبای «قتیل العبرات» در زیارت شریف اربعین، برگرفته از همین معانی است
السَّلامُ عَلَى ... قَتِیلِ الْعَبَرَاتِ
سلام بر امامی که... کشته اشک هاست

کمکــم کنیــد تــا در مقابــل گنــاه و ســتمگران، بی تفــاوت و بی طــرف نباشــم
امویان در ماجرای عاشورا انواع ستم ها را در حق ّ امام حسین و یارانشان روا داشتند: ستم فردی، ستم خانوادگی، ستم روحی روانی، ستم جسمی، ستم تاریخی، ستم سیاسی و ستم اقتصادی. اینها نه تنها ستم هایی شخصی، بلکه ستم هایی تاریخی به همه مؤمنان و آزادگان است. رضایت به ستم و گناه و بی تفاوتی در برابر آن نیز، در طول تاریخ، دردی کشنده برای مسلمانان بوده است. سکوت و رضایت افراد بی طرف و بی تفاوت، درنهایت به نفع جبهه باطل خواهد بود. اینجاست که زائر امام، حق امام و خود می داند که نفرت و انزجار از اینهمه ظلم و ستم را به صورت نفرین و لعن بیان کند و به همین دلیل است که در زیارت اربعین، چنین افرادی لعن و نفرین شده اند
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ،
لعنــت خــدا بــر آنکــه بــه تــو ســتم کــرد و لعنــت خــدا بــر گروهــی کــه [خبــر] آن [ظلم هــا] را شــنیدند و بــه آن رضایــت دادنــد
کتاب ره توشه اربعین
مسابقه ره توشه اربعین
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۲۶
قدمگاه و مسجد مقدس امام رضا علیه السلام در بهبهان

نظرات، دیدگاه ها، موضوعات درخواستی و مطالب خود را برای ما بفرستید  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال خبر، مقاله، دیدگاه و درخواست های مختلف

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی